bedrijfsschap Horeca en Catering
Inloggen
Contact

Wij zijn het bedrijfschap Horeca. Wij verzamelen, ontwikkelen en delen informatie en inspiratie voor horecaprofessionals. Dit doen wij al bijna 60 jaar, maar nu ben jij sneller op de hoogte dan ooit. Dankzij onze internetactiviteiten! Hoe handig is dat. En leuk natuurlijk…

Wie zijn wij

Vergelijk uw bedrijf met collega-ondernemingen of classificeer uw hotel. Het is mogelijk op Mijn bedrijfschap.

Deze beveiligde omgeving is alleen toegankelijk voor bij het Bedrijfschap ingeschreven ondernemingen.

Inloggen

Postadres
Postbus 7377
2701 AJ Zoetermeer

info@vopbo.nl

Route Sluiten

Veelgestelde vragen

 

1. Wanneer bent u heffingsplichtig
2. Hoe is de heffing opgebouwd
3. Wat is de basisheffing
4. Wat is de loonsomheffing
5. Wat is startersaftrek
6. Hoe wordt de hoogte van de loonsomheffing bepaald
7. Welke loonsom moet ik opgeven
8. Ik heb geen personeel in loondienst moet ik dan toch opgave doen
9. Ik heb geen personeel in loondienst, maar huur deze via een uitzendbureau / payroll, moet ik dan toch opgave doen
10. Ik heb een samengesteld bedrijf, welke lonen moet ik opgeven
11. Ik ben gestopt of halverwege het jaar begonnen, moet ik dan toch nog heffing betalen
12. Waar kan ik terecht met vragen over de heffing?
13. Wat zijn de heffingsbedragen in 2014
14. Wat is het rekeningnummer voor het betalen van de heffing.
15. Waar kan ik de tekst vinden van de Heffingsverordeningen
16. Waneer kom ik in aanmerking voor een aftrek wegens mijn lidmaatschap van een ondernemersorganisatie (Schilthuiskorting)
17. Wat houdt de afbouw van het Bedrijfschap in? 
18. Ik ben lid van een ondernemersorganisatie, maar ik krijg geen Schilthuiskorting
19. Zijn de tarieven voor de Nederlandse Hotel Classificatie verhoogd? 
20. Is het mogelijk een wijziging van de loonsomgroep aan te brengen
21. Hoe kan ik mijn loonsomgroep wijzigen
22. Wat is de Bestemmingsheffing Nederlandse Hotel Classificatie (NHC)
23. Wanneer moet u bestemmingsheffing NHC betalen
24. Wat zijn de bestemmingsheffingsbedragen NHC voor 2013
25. Waar kan ik de tekst vinden van de bestemmingsheffingsverordeningen NHC
26. Hoe kan ik het beste betalen
27. Als ik het niet eens ben met de heffing (algemeen en/of bestemmingsheffing) hoe kan ik dan bezwaar maken
28. Kan ik tegen elke heffingsnota bezwaar maken
29. Wat zijn de IBAN en BIC codes van het Bedrijfschap? <

Antwoorden

1. Wanneer bent u heffingsplichtig
U bent heffingsplichtig als u in het heffingsjaar (of een deel ervan) één of meer bij het Bedrijfschap inschrijfplichtige ondernemingen (vestigingen of locaties) exploiteert. Meer informatie over de registratie van uw bedrijf, klik hier.

2. Hoe is de heffing opgebouwd
Het Bedrijfschap maakt voor de heffing een onderscheid tussen een basisheffing en een loonsomheffing. De Heffingsverordening 2014 heeft betrekking op de activiteiten van het bedrijfschap, de Bestemmingsheffing Subsidieverstrekking, die de arbeidsmarkt- en scholingsactiviteiten financierde, is komen te vervallen. De arbeidsmarkt- en scholingsactiviteiten worden als gevolg daarvan in 2014 afgebouwd. Het totale heffingstarief in 2014 is gemiddeld 50% lager door het wegvallen van de Bestemmingsheffing Subsidieverstrekking. Lees hier meer over de Heffing 2014.

3. Wat is de basisheffing
Per ingeschreven onderneming (vestiging of locatie) betaalt u per heffingsjaar een vast bedrag, dit is de zgn. basisheffing. Dit is in 2014 € 30. 

4. Wat is de loonsomheffing
Naast de vaste basisheffing kent de heffing een variabel deel de zgn. loonsomheffing. Deze bent u verschuldigd over de totale loonsom van al uw ingeschreven ondernemingen.

5. Wat is startersaftrek
Voor vestigingen of locaties waarmee u in het heffingsjaar bent gestart, hoeft u geen basisheffing te betalen, u ontvangt dan de zogenaamde startersaftrek (deze is gelijk aan de basisheffing in het startjaar).

6. Hoe wordt de hoogte van de loonsomheffing bepaald
De loonsomheffing wordt geheven over de totale bruto loonsom van alle vestigingen. De hoogte daarvan is afhankelijk van de bruto- loonsom (het bruto SV-loon of het premieloon WW vóór aftrek franchise). Bedrijven die (structureel) personeel inhuren of inlenen dienen als loonsom op te geven de vergoeding die aan het payroll- of uitzendbedrijf wordt betaald.

Periodiek worden de loonsomgegevens gecontroleerd en definitief vastgesteld. Wij maken hierbij gebruik van gegevens over het loon SV (sociaal verzekeringsloon), die wij ontvangen van het Pensioenfonds Horeca en Catering. Als blijkt dat de loonsomgroep waarop de oorspronkelijke heffing gebaseerd was, afwijkt van de opgave van het Pensioenfonds Horeca en Catering, ontvangt u een afrekennota. Hierop treft u het juiste heffingsbedrag aan, het bedrag dat inmiddels is voldaan en het bedrag dat u alsnog dient te voldoen.

7. Welke loonsom moet ik opgeven
De brutoloonsom waarover als gevolg van de Werkloosheidswet premie verschuldigd is voor aftrek van de franchise. Heeft u meerdere vestigingen dan moet u de totale loonsom van alle vestigingen opgeven. Maakt u gebruik van payroll dan moet als loonsom worden opgegeven de jaarlijkse vergoeding aan het payroll bedrijf.

8. Ik heb geen personeel in loondienst moet ik dan toch opgave doen
Ja, u kunt dan een 0 invullen zodat wij zeker weten dat u geen personeel heeft.
Doet u geen opgave dan wordt naderhand een ambtshalve schatting gemaakt, dit kan
betekenen dat u onterecht een loonsomheffing opgelegd krijgt.

9. Ik heb geen personeel in loondienst, maar huur deze via een uitzendbureau / payroll, moet ik dan toch opgave doen.
Ja, bedrijven die personeel inhuren of inlenen dienen als loonsom op te geven de vergoeding die aan het payroll- of uitzendbedrijf wordt betaald. U kunt opgave doen via deze site. U moet daarvoor inloggen of zich eerst aanmelden.

10. Ik heb een samengesteld bedrijf, welke lonen moet ik opgeven
Als uw hoofdactiviteit niet horeca gerelateerd is, dan hoeft u alleen de lonen op te geven waarvoor Premie WW verschuldigd is van de personen die werkzaam zijn in het horeca- of party cateringdeel van uw bedrijf. Voor personen die voor beide bedrijfstakken werkzaam zijn geldt alleen dat deel van het loon dat in relatie staat met de horeca- of party cateringwerkzaamheden.

11. Ik ben gestopt of halverwege het jaar begonnen, moet ik dan toch nog heffing betalen
Als uw bedrijf maar een deel van het jaar open is geweest, geef dan slechts de loonsom op vanaf het moment dat u het bedrijf exploiteert cq tot het moment dat u het bedrijf exploiteerde. De basisheffing bent u altijd volledig verschuldigd indien uw bedrijf enige tijd in het jaar open is geweest. Als u een bedrijf heeft overgenomen of gestart, is er sprake van een nieuwe inschrijving. In dit geval krijgt u een starterskorting ten hoogte van de basisheffing. De eventuele loonsomheffing bent u echter wel verschuldigd vanaf het moment dat u daadwerkelijk exploiteert. De heffing kunt u niet verrekenen met de vorige ondernemer.

12. Waar kan ik terecht met vragen over de heffing?
Onze helpdesk voor de heffingen is bereikbaar tijdens kantooruren op 088-209 3031.

13. Wat zijn de heffingsbedragen in 2014
Per ingeschreven onderneming (vestiging of locatie) betaalt u per heffingsjaar een vast bedrag, dit is de zgn. basisheffing. Dit is in 2014 € 30. 

De tariefschaal voor de loonsomheffing 2014 kunt u hier bekijken

14. Wat is het rekeningnummer voor het betalen van de heffing.
Het rekeningnummer bij de postbank is NL 16 ingb0000283166 tnv Bedrijfschap Horeca en Catering.

15. Waar kan ik de tekst vinden van de Heffingsverordening
U kunt hier meer lezen over: Heffingsverordening 2014.

16. Wanneer kom ik in aanmerking voor een aftrek wegens mijn lidmaatschap van een ondernemersorganisatie (Schilthuiskorting)
Bent u lid van Koninklijk Horeca Nederland, RECRON of het Nederlands Horeca Gilde dan ontvangt u een korting van 30% op de reguliere heffing. U moet dan met deze vestiging in het voorafgaande jaar lid zijn geweest van de ondernemersorganisatie en daarvoor contributie hebben betaald. De korting kan nooit hoger zijn dan de door u betaalde contributie. Als gevolg van een wijziging van de wet op de bedrijfsorganisatie is de zogenoemde Schilthuiskorting voor de bestemmingsheffingen inmiddels afgebouwd. 
 

17. Wat houdt de afbouw van het Bedrijfschap in? 
 Alle activiteiten van het Bedrijfschap worden in 2014 afgebouwd of overgedragen aan een andere organisatie. Onze dienstverlening via kenniscentrumhoreca.nl zal in 2014 zoveel mogelijk worden voortgezet. Zodra meer bekend is welke activiteiten worden voortgezet zullen wij dat aan alle ingeschreven ondernemers laten weten. Lees hier meer over onze organisatie

18. Ik ben lid van een ondernemersorganisatie, maar ik krijg geen Schilthuiskorting
Als u meer dan 1 jaar lid bent en u heeft contributie daarvoor betaald dan kunt u het beste contact opnemen met uw ondernemersorganisatie. Zij zorgen er voor dat wij de benodigde gegevens binnen krijgen voor de verwerking van de korting. NB vergeet niet uw inschrijfnummer bij het Bedrijfschap aan de ondernemersorganisatie door te geven.

19. Zijn de tarieven voor de Nederlandse Hotel Classificatie verhoogd?
 Nee, de tarieven voor de Bestemmingsheffing Hotelclassificatie zijn ten opzichte van 2013 verlaagd. Lees hier meer over in de Verordening Bestemmingsheffing Hotelclassificatie

20. Is het mogelijk een wijziging van de loonsomgroep aan te brengen
Ja, dit is mogelijk. Op de nota staat aangegeven in welke loonsomgroep u bent ingedeeld. Bent u het met de indeling niet eens dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een wijziging in de indeling aan te brengen.

21. Hoe kan ik mijn loonsomgroep wijzigen
Hiervoor heeft u een user id en wachtwoord nodig. Deze kunt u via de knop "inloggen" op deze site aanvragen en ontvangt u op het door u opgegeven emailadres. Heeft u geen Internet en bent u van mening dat de indeling in de loonsomgroep onjuist is of lukt het niet om een wijziging via deze site aan te brengen neem dan kunt contact opnemen met de helpdesk of stuur een brief met daarbij een verklaring van uw boekhouder. Vergeet niet uw ondernemersnummer en het loonheffingnummer (het oude loonbelastingnummer) van de belastingdienst te vermelden.

22. Wat is de Bestemmingsheffing Nederlandse Hotel Classificatie (NHC)
Vanaf 1 juli 2003 is de Nederlandse Hotel Classificatie (NHC) van kracht. Doel van het systeem is enerzijds het bieden van transparant inzicht aan de consument in het aanbod van logiesverstrekkers en anderzijds de ondernemer een instrument te bieden om zich in de markt te profileren. De NHC geldt voor alle logiesverstrekkende ondernemingen waar logies wordt verstrekt voor desgewenst niet meer dan één nacht. Het is niet van belang of de onderneming wordt aangeduid als hotel of bijvoorbeeld als motel, pension of hostellerie, evenmin of aan de onderneming hotelsterren zijn toegekend, en zo ja hoeveel. De uitvoeringskosten van de NHC worden gedekt door een jaarlijkse bestemmingsheffing Hotelclassificatie. Deze heffing is verschuldigd naast de reguliere heffing van het Bedrijfschap.

23. Wanneer moet u bestemmingsheffing NHC betalen
U bent (per vestiging) bestemmingsheffing Hotelclassificatie verschuldigd wanneer u op enig moment een onderneming drijft, waar logies wordt verstrekt voor desgewenst niet meer dan één nacht. De heffing is gebaseerd op het aantal logieseenheden in de onderneming, zie de tabel op deze pagina. Onder een logieseenheid wordt verstaan: een daartoe ingerichte kamer of overeenkomstige ruimte waarin logies wordt verstrekt (bijvoorbeeld suites, kooien op boten en appartementen waar sprake is van logies met dienstverlening). Een slaapzaal (met verhuur per bed aan niet tot een zelfde groep behorende gasten) valt niet onder het begrip logieseenheid.

24. Wat zijn de bestemmingsheffingsbedragen NHC voor 2014
Klik hier voor de tabel met de (per vestiging) verschuldigde bedragen op basis van het aantal logieseenheden in de onderneming.
Het doorgeven van wijzigingen in de grondslag van de bestemmingsheffing NHC en alle overige informatie over de NHC, de bestemmingsheffing Hotelclassificatie en de daarop betrekking hebbende regelgeving vindt u hier.

25. Waar kan ik de tekst vinden van de bestemmingsheffings Verordening NHC
Die treft u hier aan: Verordening bestemmingsheffing hotel classificatie 2014

26.Hoe kan ik het beste betalen
Voor de betaling van de heffing verzoeken wij u gebruik te maken van de aan de nota gehechte acceptgirokaart. Maakt u gebruik van telebankieren vermeld dan het kenmerk en controleer het rekeningnummer waarop betaald moet worden. Voor de betaling van de heffing die nu wordt opgelegd wordt geen gebruik gemaakt van automatische incasso. U hebt ruim de tijd om het verschuldigde bedrag over te maken, maar betaal wel op tijd en voorkom onnodige kosten.

27. Als ik het niet eens ben met de heffing (algemeen en/of bestemmingsheffing) hoe kan ik dan bezwaar maken
Als u het niet eens bent met bepaalde besluiten van het bedrijfschap Horeca en Catering, zoals besluiten met betrekking tot de aan u opgelegde heffing of de registratie van uw onderneming bij het Bedrijfschap, kunt u daartegen bezwaar maken. Klik hier voor meer informatie.

28. Kan ik tegen elke heffingsnota bezwaar maken
U kunt in bezwaar tegen heffingsnota's, correctienota's en afrekennota's. Hierop staat dan ook de bezwaartermijn van zes weken vermeld. Een herinnering aan een eerdere nota is daarentegen geen besluit waartegen bezwaar mogelijk is.

29. Wat zijn de IBAN/BIC codes van het Bedrijfschap
Rekeningnummer:  283166
IBAN:                      NL16INGB0000283166
BIC:                        INGBNL2A